Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σαλούστρου Βασιλείου - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-09-2020 09:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 28/09/2020 13:00
  Λήξη: 28/09/2020 14:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

  θέμα
  Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης της Κατάστασης Μπαταριών Τύπου Λιθίου, Ni-Cd, Ni-MH
  Design and Development of Diagnostic System for the Condition of Lithium, Ni-Cd, Ni-MH Type Batteries

  Εξεταστική Επιτροπή
  Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος 
  Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος 

  Περίληψη
  "Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα. Ανάγκη για αυτόνομη πηγή ενέργειας αναζητούν σχεδόν όλες οι νέες εφαρμογές, οι οποίες αναπτύσσονται. Για λόγους οικονομίας, λοιπόν, η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι αυξανόμενη. Στη διπλωματική αυτή περιγράφεται η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος, το οποίο θα μετράει και θα εμφανίζει την χωρητικότητα της εξεταζόμενης μπαταρίας και θα επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει την αντοχή και την ποιότητα της συγκεκριμένης μπαταρίας με σκοπό την αντικατάστασή της. Στην εργασία παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των τύπων των μπαταριών, οι οποίοι απασχολούν την παρούσα εργασία. Γίνεται περιγραφή της λειτουργίας των μπαταριών, μια σύγκριση για κάθε τύπο και πώς συμπεριφέρεται η κάθε μπαταρία, όταν χρησιμοποιείται. Παρουσιάζονται επίσης και τα προβλήματα που προκύπτουν, από την χρήση αυτή. Έπειτα ακολουθεί τεχνική περιγραφή της διάταξης που υλοποιήθηκε, για τη βελτίωση της χρήσης των μπαταριών καθώς και η σύγκρισή της με άλλες μεθόδους. Μετά από δοκιμές με 3 διαφορετικούς τύπους επαναφορτιζόμενων μπαταριών παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που χρειάζονται για τη λήψη σωστής απόφασης όσον αφορά στην καλή κατάσταση της μπαταρίας."

  Abstract
  "Batteries are increasingly used in everyday life. Almost all new applications, which are being developed, are looking for a stand-alone energy source. For economic reasons, therefore, the use of rechargeable batteries is increasing. This thesis describes the design and development of a digital system, which will measure and display the capacity of the tested battery and allow the user to know the strength and quality of that battery in order to replace it. The work presents the main characteristics of the types of batteries, which employ the present work. A description of the operation of the batteries is made, a comparison for each type and how each battery behaves when used. The problems arising from this use are also presented. This is followed by a technical description of the device implemented to improve the use of batteries and to compare it with other methods. After testing with 3 different types of rechargeable batteries, the results needed to make the right decision regarding the good condition of the battery are presented.
   

  Meeting ID: 925 1173 4407
  Password: 546811



 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012