Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12577/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82230

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-10-2020 14:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16253/05-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από υποψηφίους στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12577/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία της τρισδιάσταστης γεωλογικής δομής του φαραγγιού της Σαμαριάς με απώτερο στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και δίαιτας των πηγών στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), Δυτική Κρήτη», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μανούτσογλου και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82230.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι πίνακες α) επιλεγέντος και β) απορριφθέντων υποψηφίων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012