Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες Κ.Ε 82270.

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-10-2020 14:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο ''QuaLiSID” και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82270 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση έως δύο (2) ατόμων, με σύμβαση μίσθωσης έργου: 

   Θέση 1: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

   Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη του έργου, την ανάλυση αναγκών χρήστη, την ανάλυση απαιτήσεων υλικού και λογισμικού, το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας του έργου και του λειτουργικού περιβάλλοντος φιλικού προς το χρήστη για τη διαδικτυακή πρόσβαση των ΑΜΕΑ χρηστών στις εξειδικευμένες υπηρεσίες και τη συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων κι εργασιών σχετικών με το έργο.

  Διάρκεια σύμβασης:  Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 5.895,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης τρισδιάστατων, πολυμεσικών και ιατρικών δεδομένων, στο σχεδιασμό μαθηματικών / υπολογιστικών μοντέλων και σε πληροφοριακά συστήματα που εμπεριέχουν βάσεις γνώσης ή δεδομένων.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:            

  • Χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού με εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων και παραδοτέων ερευνητικών έργων.
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων και στο σχεδιασμό μοντέλων προφίλ χρήστη και υπολογιστικών μοντέλων εκτίμησης/πρόβλεψης.

  Θέση 2: Απασχόληση Διπλωματούχου/πτυχιούχου Βιοχημικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού τίτλου σπουδών στον τομέα των βιολογικών/ιατρικών Επιστημών.

   Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη του έργου, και ειδικότερα στην ανάλυση απαιτήσεων-αναγκών των ΑΜΕΑ χρηστών του συστήματος του έργου και την ανάπτυξη σεναρίων χρήσης, καθώς και σε εργασίες που αφορούν στην ανάπτυξη κατάλληλου υλικού για τον ιστοχώρο του έργου και την ανάπτυξη λειτουργικού-φιλικού περιβάλλοντος χρήστη για πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 

  Διάρκεια σύμβασης:  Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 10.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Βιοχημικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στον τομέα των βιολογικών/ιατρικών Επιστημών, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση στην ανάπτυξη «σεναρίων χρήσης» και τη δημιουργία «βάσης γνώσης».
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:               

  • Εργασιακή εμπειρία  σε ερευνητικά προγράμματα σε ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού με εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων και παραδοτέων ερευνητικών έργων.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας ή/και σε θέματα «βάσης γνώσης» και «σεναρίων χρήσης».
  • Γνώση γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. Python, R, C++).

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012