Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε. 81877.

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-11-2020 08:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του 1ου υποέργου ''Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών'',  του έργου: ''Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών'με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028310, που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210007,με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81877 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Χριστοδουλάκη Σταύρο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση : Απασχόληση πτυχιούχου/διπλωματούχου ΑΕΙ, κλάδου Πληροφορικής ή κλάδου Μηχανικών ή πτυχιούχου ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής, ή πτυχιούχου ΤΕΙ κλάδου Μηχανικών, με επιθυμητή εμπειρία ή γνώση σε μοντελοποίηση παιχνιδιών, ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών διαδικτύου και ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών, από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Συνολικό Ποσό: 24.000 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου» του έργου.

  Προσόντα - Κριτήρια:  

  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος/διπλωματούχος ΑΕΙ, κλάδου Πληροφορικής ή κλάδου Μηχανικών ή πτυχιούχος ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής, ή πτυχιούχος ΤΕΙ κλάδου Μηχανικών, από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.                                                                                                                      

  • Εργασιακή εμπειρία σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

   1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και προγραμματιστικών διεπαφών (REST APIs)

   2. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με αρχιτεκτονική μιας σελίδας

   3. Τεχνολογίες  ReactJs, ReactNative, Javascript, Node.js

   4.  Σχεδίαση, Ανάπτυξη, και Αξιολόγιση Διεπαφών Χρήστη

  • Γνώση (τεκμηριωμένη*) σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

   1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και προγραμματιστικών διεπαφών (REST APIs)

   2. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με αρχιτεκτονική μιας σελίδας

   3. Τεχνολογίες  ReactJs, ReactNative, Javascript, Node.js

   4.  Σχεδίαση, Ανάπτυξη, και Αξιολόγιση Διεπαφών Χρήστη

  • Συνέντευξη*  

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 19-11-2020 16:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Kountouraki Maria έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του 1ου υποέργου ''Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών'',  του έργου: ''Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δημιουργίας και Αναπαραγωγής Ψηφιακών Παιχνιδιών για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών'με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028310, που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210007,με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81877 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Χριστοδουλάκη Σταύρο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση : Απασχόληση πτυχιούχου/διπλωματούχου ΑΕΙ, κλάδου Πληροφορικής ή κλάδου Μηχανικών ή πτυχιούχου ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής, ή πτυχιούχου ΤΕΙ κλάδου Μηχανικών, με επιθυμητή εμπειρία ή γνώση σε μοντελοποίηση παιχνιδιών, ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών διαδικτύου και ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών, από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Συνολικό Ποσό: 24.000 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου» του έργου.

  Προσόντα - Κριτήρια:  

  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος/διπλωματούχος ΑΕΙ, κλάδου Πληροφορικής ή κλάδου Μηχανικών ή πτυχιούχος ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής, ή πτυχιούχος ΤΕΙ κλάδου Μηχανικών, από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.                                                                                                                      

  • Εργασιακή εμπειρία σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

   1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και προγραμματιστικών διεπαφών (REST APIs)

   2. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με αρχιτεκτονική μιας σελίδας

   3. Τεχνολογίες  ReactJs, ReactNative, Javascript, Node.js

   4.  Σχεδίαση, Ανάπτυξη, και Αξιολόγιση Διεπαφών Χρήστη

  • Γνώση (τεκμηριωμένη*) σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

   1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου και προγραμματιστικών διεπαφών (REST APIs)

   2. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με αρχιτεκτονική μιας σελίδας

   3. Τεχνολογίες  ReactJs, ReactNative, Javascript, Node.js

   4.  Σχεδίαση, Ανάπτυξη, και Αξιολόγιση Διεπαφών Χρήστη

  • Συνέντευξη*  

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012