Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ορθή Επανάληψη - Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Διαμαντάκη Μαρίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-11-2020 14:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 25/11/2020 09:00
  Λήξη: 25/11/2020 10:00

  Τίτλος: Επίδραση της ήπιας πυρόλυσης στην κινητική της συν-καύσης λιγνίτη Ν. Πεδίου Πτολεμαϊδος με αγροτικά και βιομηχανικά απόβλητα.

  Title: The effect of mild pyrolysis on the kinetics of co-combustion of lignite N.Pediou Ptolemaidas with agricultural and industrial waste.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
  Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ (επιβλέπουσα)
  Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
  Σφακιωτάκης Στυλιανός, Δρ. μέλος ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
  Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της θερμικής και κινητικής συμπεριφοράς βιομαζικών υλικών (άγριας αγκινάρας, στελέχη βαμβακιού και στερεά αποβλητογενή καύσιμα) κατά τη συν-καύση τους με λιγνίτη Πτολεμαΐδας, Νοτίου Πεδίου. Πραγματοποιήθηκε θερμοβαρυτoμετρική ανάλυση (ΤGΑ/DTG) των δειγμάτων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παραμέτρων της καύσης. Επίσης, διεξήχθησαν πειράματα ήπιας πυρόλυσης στα βιομαζικά δείγματα σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους πυκνότητας. Τέλος, αναπτύχθηκε κινητικό μοντέλο, που αποσκοπούσε στην προσομοίωση των αντιδράσεων και καθορισμό των κινητικών παραμέτρων.

  Η θερμοχημική αντιδραστικότητα των βιομαζικών υλικών ήταν υψηλότερη από αυτή του λιγνίτη. Η καύση των πυρολυμένων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε υψηλότερες θερμοκρασίες με μικρότερο ρυθμό, ομοιάζοντας περισσότερο με τη θερμική συμπεριφορά του λιγνίτη. Τα μίγματα λιγνίτη/βιομάζας παρουσίασαν φαινόμενα συνέργειας. Η προσαρμογή του κινητικού μοντέλου ήταν καλή, καθώς η απόκλιση κυμάνθηκε από 3-7%. Η ενέργεια ενεργοποίησης του λιγνίτη και των μιγμάτων με τα βιομαζικά υλικά ήταν 80-223kJ/mol.


   

   

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012