Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15436/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105

  • 1
  • Συντάχθηκε 19-11-2020 17:47 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ματαίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις Νο 1 (θέση Ψυχολόγου) και 3 (θέση Συμβούλου) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15436/23-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Ανάκληση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18157/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥΒ469Β6Ν-ΨΗΡ) αποσπάσματος πρακτικών της 581ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για την πλήρωση της θέσης Νο 2 (Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) της ως άνω πρόσκλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Μιχάλη Λαγουδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012