Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου α) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ β) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Κ.Ε. 82105

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου α) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ β) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Κ.Ε. 82105

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-11-2020 11:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 20-11-2020 13:18

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82105 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ύστερα από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του έργου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  • Θέση 1: Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης)
  • Θέση 2: Καθηγητή/Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής (πλήρους απασχόλησης)
  • Θέση 3: Συμβούλου Σπουδών, Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (μερικής απασχόλησης)
    

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:


  (στοιχεία αποστολέα)

  Πρόταση κου/κας ………………. , e-mail: …………..
  (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)


  (στοιχεία παραλήπτη)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 19475/20-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Μαρία Κουντουράκη, τηλ. 28210 37037
  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040
   

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η εμπρόθεσμη υποβολή κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος και όχι από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. Αντικατάσταση ή διόρθωση του φακέλου υποψηφιότητας ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012