Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη"

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη"

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-12-2020 15:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

   

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», εκτιμώμενης αξίας € 88.709,68 (πλέον ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Το έργο ανήκει στην  κατηγορία των  Οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 88.625,81 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).  ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 94700. CPV: 45212290-5.  

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί) από 14-12-2020.  

   Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 31-12-2020 και ώρα 13:00’. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15-01-2021 και ώρα 10:30’ πμ.

  Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω και στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.774,00 Ευρώ, με χρόνο ισχύος μέχρι 31-07-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (άρθ.97 του ν. 4412/2016) για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη Α1 και άνω (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019), που είναι εγκατεστημένα σε:

  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  - Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  - Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).      Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019).

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ.

  Χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ εις βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ: 155876/22-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ: 47696/11-04-2014 (ΑΔΑ: ΩΔΧΡΛΚ-2ΣΜ), ΚΑΕ 9377Β ΠΔΕ.

  Απόφαση δέσμευσης:  αρ. πρωτ. 1721/1166/14-12-2020 για το οικονομικό έτος 2020, με α/α 1166 και ΑΑ Βεβ: 1342 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ω7ΕΚ469Β6Ν-ΤΑΨ & ΑΔΑΜ: 20REQ007838749).

  Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 03-06-2019 επικαιροποιημένο Πρότυπο τεύχος διακήρυξης έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έχει προσαρμοσθεί στις τροποποιήσεις που επήλθαν μετά την έκδοσή του.

  Η Προκήρυξη Σύμβασης δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC007839750) στις 14-12-2020.

  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στις 14-12-2020 στα εξής: 

  α.  στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC007840779) και

  β. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί).

  Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, (άρθρο 66 ν. 4412/2016) & αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Η δημοπράτηση του έργου, η δαπάνη και τα τεύχη εγκρίθηκαν στην αρ. 543/11-12-2020 Σύγκλητο.

  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας

  Β. Πετρίδου

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012