Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, μελών επιτροπής διαγων. έργου "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκ/σεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, μελών επιτροπής διαγων. έργου "Ανακαίνιση των αθλητικών εγκ/σεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη"

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-12-2020 10:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-12-2020 11:34

  Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό, κάτω των ορίων, διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», εκτιμώμενης αξίας € 88.709,68 (πλέον ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002) και διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του ν.4412/2016.

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί, σύμφωνα με την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και την παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση,  μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού έργου. 

  Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Μη.Μ.Ε.Δ. σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 17-12-2020 και ώρα 10.00΄ π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

   Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/2017 Β’)  απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 518/17-01-2020 συνεδρίασή της, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1)     Αχιλλέως Γεώργιο, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ. και   

  2)     Μαυρακάκη Θεοδώρα, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

  Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες:

  α)   του Πολυτεχνείου Κρήτης: www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί και

  β)   του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τμήμα υποστήριξης εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής: www.ggde.gr (e-mail: site-support@yme.gov.gr).

   

  Από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας

  Β. Πετρίδου


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012