Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκλησης για θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ Κ.Ε. 82105

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκλησης για θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ Κ.Ε. 82105

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-01-2021 10:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22396/18-12-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων για τη θέση Νο 2 (Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012