Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21083/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82358

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2021 19:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1210/12-01-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21083/03-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EURECA-PRO/Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82358.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012