Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 20776/01-12-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 81895.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-01-2021 08:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 967/08-01-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20776/01-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο: "G4M" και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81895.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012