Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με 20068/27-11-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82255.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-01-2021 09:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 568/05-01-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20068/27-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean», και ακρωνύμιο «InTheMED», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82255. 

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012