Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-01-2021 13:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Προώθηση βιωσιμότητας της βιομηχανίας διεργασιών μέσω ψηφιακών καινοτομιών και κυκλικής χρήσης νερού»  με ακρωνύμιο: «AquaSPICE», κωδικό H2020-LCCI-2020-EASME-singlestage και με αριθ. Συμβολαίου (958396) , που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82291 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Αραμπατζή Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

  Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου ή Χημικού Μηχανικού Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Διάρκεια απασχόλησης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αποδοχές: 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστομηχανικής (TurboLab-TUC), Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου ή Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου ή  κάτοχος ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Ενεργειακών ή/και Περιβαλλοντικών ή/και Υδατικών συστημάτων, από Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τη διαχείριση ενεργειακών συστημάτων ή/και περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και υδατικών πόρων.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενα διαχείρισης ενεργειακών   συστημάτων ή/και περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και υδατικών πόρων.
  • Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις θεματικές περιοχές της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων ή/και περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και υδατικών πόρων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


   

  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012