Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81552

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-02-2021 13:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων:
  -Τμήμα 1: Γενικά εργαστηριακά αναλώσιμα, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (912,00 €), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (4.712,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  -Τμήμα 2: Χημικά αναλώσιμα, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (336,00 €), ήτοι συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.736,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  -Τμήμα 3: Εξαρτήματα, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (336,00 €), ήτοι συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.736,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  -Τμήμα 4: Γυάλινα και πλαστικά είδη, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€), ήτοι συνολικού ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πλήθος και η ακριβής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών αναλύονται και εξειδικεύονται ανά τμήμα στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3355/10-02-2021 διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «B2E4sustainable-WWTP/ Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών», με κωδικό 81552 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Πέτρο Γκίκα, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου κι ως εκ τούτου τυγχάνει μερικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

  Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς ανά Τμήμα, για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος και για έως τέσσερα τμήματα.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: - με αποστολή μέχρι Δευτέρα, 22/02/2021 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού- αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Τρίτη, 23/02/2021 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 23/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Πέτρο Γκίκα, στο τηλέφωνο 28210 37839 ή στο e-mail: petrosgikas@enveng.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012