Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 81803

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-03-2021 09:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-03-2021 09:35

  Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, για την εξυπηρέτηση αναγκών του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), κωδικό ΕΛΚΕ 81803 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

  Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 11.378,85 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 14.109,77 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ακολούθως:
  Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός, ανά τμήμα του διαγωνισμού, έχει ως ακολούθως:

  Τμήμα 1: Παροχόμετρο/μετρητής ροής μάζας (mass flow meter) προϋπολογισμού ποσού χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1.793,77 €) συμπ/νου ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας χιλίων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (1.446,59 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (347,18 €).

  Τμήμα 2: Χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (4.846,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (3.908,06 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (937,94 €).

  Τμήμα 3: Χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση ποσού πέντε χιλιάδων εκατό δέκα ευρώ (5.110,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (4.120,97 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (989,03 €).

   Τμήμα 4: Αναλώσιμα χρωματογραφίας/μηχανολογικά αναλώσιμα ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (2.360,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.903,23 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (456,77 €).

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή αποκλεισμού.

  Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
  συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
  2) Με αποστολή και περιέλευση στο αρμόδιο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

  Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη, στο τηλέφωνο 28210 37752 ή στο e-mail: yyentek@isc.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012