Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548.

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-03-2021 15:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-03-2021 15:25

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548, πρόκειται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, συγκεκριμένα δύο (2) συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν. 4412/2016. Σας προσκαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (28.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το έργο με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη και Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, το αργότερο έως την Παρασκευή, 02 Απριλίου και ώρα 15:00 στο e-mail: theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr με κοινοποίηση στο mail του μηνύματος στον ΕΛΚΕ elke@isc.tuc.gr του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάνοντας ρητή αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012