Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82262

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-04-2021 13:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΔΙΑΝΥΑ Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την ίδια και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

  Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα, ως ακολούθως:

  - Τμήμα 1: Εργαστηριακά, χημικά, πλαστικά και γυάλινα αναλώσιμα και υλικά καλλιέργειας μικροοργανισμών, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 3.427,42 € πλέον ΦΠΑ ποσού 822,58 €, ήτοι ποσού 4.250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  -Τμήμα 2: Κιτ εκτίμησης οικοτοξικότητας κατά ISO 6341:2012, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 370,97 € πλέον ΦΠΑ ποσού 89,03 €, ήτοι ποσού 460,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  -Τμήμα 3: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 3.707,02 € πλέον ΦΠΑ[1]  ποσού 482,98 €, ήτοι ποσού 4.190,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  -Τμήμα 4: Κιτ και χημικά αντιδραστήρια βιοχημικής ταυτοποίησης μικροοργανισμών, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 652,50 € πλέον ΦΠΑ[2]  ποσού 72,50 €, ήτοι ποσού 725,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (8.157,91 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (1.467,09 €) και συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (9.625,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή αποκλεισμού.

  Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.

  2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

  Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Αναπλ. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, στο τηλέφωνο 28210 37801 ή στο e-mail: danae.venieri@enveng.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

   


  [1] Το ποσοστό του ΦΠΑ διαφοροποιείται ανάλογα με το αιτούμενο είδος του τμήματος.

  [2] Ίδ. σχετ. υποσημ. 1


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012