Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού Κ.Ε. 82396

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-04-2021 13:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηεύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων:

  Τμήμα 1: Επέκταση κεντρικού δικτυακού συστήματος αποθήκευσης τύπου SAN, προϋπολογισμού ποσού 16.129,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικού ποσού 20.000,00 €
  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Τμήμα 2: Φορητοί υπολογιστές προϋπολογισμού ποσού 7.258,10 € πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικού ποσού 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και ένα ή/και δύο τμήματα (σύνολο διαγωνισμού).

  Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση
  της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Αντώνιο Δεληγιαννάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82396.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης,Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη,
  Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ενιαίο φάκελο, εντός του οποίου εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι για κάθε τμήμα συμμετοχής του οικονομικού φορέα, ως ακολούθως: α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού.

  Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
  2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Αντώνιο Δεληγιαννάκη, στο τηλέφωνο 28210 37415 ή στο e-mail: adeligiannakis@isc.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμβασης
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012