Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-04-2021 14:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ειδών εξοπλισμού, σε επτά (7) τμήματα, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (10.209,70 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (2.450,30 €), ήτοι συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (12.660,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ακολούθως:

  Αναλώσιμα: Τμήμα 1: Kit εξαγωγής DNA από το έδαφος (προϋπολογισμού ποσού 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 2: Μεγάλης παραγωγικότητας κιτ καθαρισμού DNA (προϋπολογισμού ποσού 800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 3:Αναλώσιμα προσδιορισμού αζώτου και διαλύματα αναφοράς (προϋπολογισμού ποσού 1.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 4: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας (προϋπολογισμού ποσού 2.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 5: Γενικά αναλώσιμα εργαστηρίου (προϋπολογισμού ποσού 2.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 6: Kit ποσοτικοποίησης DNA (προϋπολογισμού ποσού 1.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ),. Εξοπλισμός: Τμήμα 7: Αδιάβροχο καταγραφικό θερμοκρασίας (προϋπολογισμού ποσού 660,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή/και περισσότερα τμήματα (έως και επτά) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ποσότητες και οι απαιτήσεις των ως άνω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές
  Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού
  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ
  82263.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη,
  Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ενιαίο φάκελο, εντός του οποίου εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι για κάθε τμήμα συμμετοχής του οικονομικού φορέα, ως ακολούθως: α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
  προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
  2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, στο τηλέφωνο 6977396137 ή στο e-mail: niko.paranychianakis@enveng.tuc.gr

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 07-04-2021 22:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κοδνυλίων Έρευνςα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ειδών εξοπλισμού, σε επτά (7) τμήματα, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (10.798,55 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.861,45 €), ήτοι συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (12.660,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ακολούθως:
  Αναλώσιμα: Τμήμα 1: Kit εξαγωγής DNA από το έδαφος (προϋπολογισμού ποσού 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 2: Μεγάλης παραγωγικότητας κιτ καθαρισμού DNA (προϋπολογισμού ποσού 800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 3: Αναλώσιμα προσδιορισμού αζώτου και διαλύματα αναφοράς (προϋπολογισμού ποσού 1.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 4: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας (προϋπολογισμού ποσού 2.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 5: Γενικά αναλώσιμα εργαστηρίου (προϋπολογισμού ποσού 2.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Τμήμα 6: Kit ποσοτικοποίησης DNA (προϋπολογισμού ποσού 1.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), Εξοπλισμός: Τμήμα 7: Αδιάβροχο καταγραφικό θερμοκρασίας (προϋπολογισμού ποσού 660,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή/και περισσότερα τμήματα (έως και επτά) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ποσότητες και οι απαιτήσεις των ως άνω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην
  Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική
  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ενιαίο φάκελο, εντός του οποίου
  εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι για κάθε τμήμα συμμετοχής του οικονομικού
  φορέα, ως ακολούθως: α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή
  αποκλεισμού.

  Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
  προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα
  διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:30 π.μ., επί ποινή
  αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών,
  Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  Κουνουπιδιανά, Χανιά.
  2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα
  της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή
  αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την
  ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.
  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, στο τηλέφωνο 6977396137 ή στο e-mail: niko.paranychianakis@enveng.tuc.gr

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 08-04-2021 09:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και ώρα 14:00μ.μ.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012