Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τρεις (3) μήνες Κ.Ε 82081.

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-04-2021 14:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Energy-aware Factory Analytics for Process Industries» με ακρωνύμιο: «FACTLOG» και με αριθ. Συμβολαίου (869951), που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82081 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Αραμπατζή Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

  Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενεργειακών μοντέλων παραγωγικών συστημάτων και ανάλυση και διαχείριση κύκλου ζωής ψηφιακών διδύμων.

  Διάρκεια απασχόλησης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 8.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Στροβιλομηχανών και Ρευστομηχανικής (TurboLab-TUC), Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου ή κάτοχος ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την ανάλυση και την ανάπτυξη μοντέλων συστημάτων από Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την ανάπτυξη ενεργειακών μοντέλων και διαχείριση κύκλου ζωής παραγωγικών συστημάτων.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να  έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές με αντικείμενο την ανάπτυξη ενεργειακών μοντέλων και διαχείριση κύκλου ζωής παραγωγικών συστημάτων.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΑΕΙ στις θεματικές περιοχές της μοντελοποίησης παραγωγικών συστημάτων και διαχείριση κύκλου ζωής.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012