Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για δεκαοκτώ (18) μήνες Κ.Ε 82269.

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-04-2021 09:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας», με κωδικό (Τ2ΕΔΚ-03649) και ακρωνύμιο "ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR" με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82269 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κα Μανιά Αικατερίνη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή πτυχιούχου Επιστήμης Πληροφορικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη του έργου «ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR: Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας», στη μελέτη, σχεδιασμό αλλά και προγραμματιστική υλοποίηση εφαρμογών και σοβαρών παιγνίων για κινητές πλατφόρμες αλλά και για πλατφόρμες Επαυξημένης Πραγματικότητας με ενσωμάτωση ανακατασκευών ιστορικών μνημείων με έμφαση στη μουσική αποτύπωση τοποθεσιών και ιστορικών γεγονότων.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: 18.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή πτυχιούχος Επιστήμης Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε ανάπτυξη τρισδιάστατων πολυτροπικών εφαρμογών με στοιχεία ηχητικής ανάδρασης, σε μηχανή προγραμματισμού τρισδιάστατων γραφικών Unity, σε σχεδιασμό τρισδιάστατων σκηνών, σε υλοποίηση απτικών διεπαφών χεριών για τρισδιάστατες εφαρμογές και σε λογισμικό μοντελοποίησης 3D CAD. Στην γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία πάνω σε θέματα τρισδιάστατων γραφικών ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικές με τεχνολογίες Πολυμέσων ή/και Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας.                                                                                                                        
  • Συνέντευξη* 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

   


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012