Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καζά Ιωάννας Σχολή ΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-04-2021 08:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 09/04/2021 09:30
  Λήξη: 09/04/2021 10:30

   

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

   

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Καζά Ιωάννα

  Α.Μ.: 2010050041

  Ημερομηνία Παρουσίασης: Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

  Ώρα: 9:30 π.μ.

  Αίθουσα:

  https://tuc-gr.zoom.us/j/83136310267?pwd=QmxFMjdSMkdsbFRYWmE2VHVINXJBQT09

   

  Meeting ID: 831 3631 0267

  Password: 422245

   

   

  Θέμα «Ανάλυση και τάσεις βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης στην Μεσόγειο»

   

  Title «Analysis and trends of heating and cooling degree days in the Mediterranean region»

  Επιβλέπων: Κολοκοτσά Διονυσία- Καθηγήτρια

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Κολοκοτσά Διονυσία - Καθηγήτρια

  2 Λαζαρίδης Μιχαήλ- Καθηγητής

  3 Φουντά Δήμητρα – Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

   

  Περίληψη:

  (Ελληνικά)

   

  Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο καίρια ζητήματα της σύγχρονης ζωής καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Ένας από αυτούς του τομείς είναι αυτός της ενέργειας. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή της Μεσογείου, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, και αποσκοπεί στην ανάλυση των τάσεων των ενεργειακών απαιτήσεων από το 1970 έως το 2100, μελετώντας όχι μόνο ιστορικά δεδομένα θερμοκρασίας αλλά και μελλοντικές προσομοιώσεις σύμφωνα με περιοχικά κλιματικά μοντέλα για επτά Μεσογειακές πόλεις διαφορετικούς μεγέθους/ πληθυσμού και γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (Heating Degree Days-HDD) και ψύξης (Cooling Degree Days-CDD) υπολογίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί η τάση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη. Η έρευνα αναδεικνύει μια στατιστικά σημαντική μείωση στις απαιτήσεις θέρμανσης σε όλες τις υπό μελέτη πόλεις, ενώ οι απαιτήσεις για ψύξη αυξάνονται με ρυθμό που φτάνει τους 64 βαθμούς ανά δεκαετία. Ταυτόχρονα, οι μελλοντικές προσομοιώσεις υποδεικνύουν μια αξιοσημείωτη αύξηση της διάρκειας της περιόδου που υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες για ψύξη, με ρυθμό 5 ως 6 ημέρες/δεκαετία έως το τέλος του 21ου αιώνα, τη στιγμή που η διάρκεια της περιόδου που υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση παρουσιάζει αρνητική τάση με ρυθμό -4 ως -7 ημέρες/δεκαετία.

  Abstract:

  (Αγγλικά)

  Global climate change is one of the most crucial issues of contemporary life as it has   important impacts on many aspects of human life, one of which is the energy sector. This research focuses on a very responsive to climate change area, the Mediterranean, and attempts to analyze the energy demand trends from 1970 through 2100, processing not only historical temperature records but future simulations from Regional Climate Models concerning seven Mediterranean cities of different sizes and geographical characteristics. Cooling degree days (CDD) and heating degree days (HDD) have been estimated in order to point out the trends in the amount of energy demands. The research has shown a statistically significant decrease in heating demands at all cities, while cooling demands are increasing at rates reaching up to 64 degrees per decade. On the other hand, future simulations suggest a remarkable expansion of the duration of the cooling demands period, at rates of 5 to 6 days per decade till the end of the century. At the same time, the duration of heating demands period presents a negative trend, at rates between -4 to -7 days per decade.

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012