Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 3584/12-02-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 3584/12-02-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-05-2021 09:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9195/21-05-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3584/12-02-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ζερβάκη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580. 

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012