Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο με ακρωνύμιο "SMARTGREEN" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82012.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο με ακρωνύμιο "SMARTGREEN" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82012.

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-05-2021 10:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου» με κωδικό «ΚΡΗΡ1-0028613», με ακρωνύμιο «SMARTGREEN», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82012 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παπαευθυμίου Σπυρίδων, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση: Πτυχιούχου Μηχανικού Αυτοματισμού ή Πτυχιούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1] ή πτυχιούχου Φυσικού ή Μαθηματικού ή Οικονομικού τμήματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[2], κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες Μηχανικών, Υποψηφίου Διδάκτορα σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες Μηχανικών.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου στις 22-04-2023 με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως και τη λήξη τυχόν παρατάσεών του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: 18.000 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού ή πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή πτυχιούχος Φυσικός ή Μαθηματικός ή Οικονομολόγος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  •  Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης  σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες Μηχανικών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες Μηχανικών.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία στον προγραμματισμό και την διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή  11 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.

  [2] Ομοίως με υποσημείωση 1.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012