Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82006.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-06-2021 13:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «DEEPSEA-Bioremediation of hydrocarbon releases in Deep Sea και κωδικό 1510», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82006 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κα Αντωνίου Ελευθερία, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως:

  Θέση: Πτυχιούχος Βιολόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1], κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος[2] ειδίκευσης στη Βιολογία με εξειδίκευση στη μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία και Υποψήφιος Διδάκτωρ σε αντικείμενο συναφές με τη Μηχανική Περιβάλλοντος.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη του έργου την 28/02/2022 ή των τυχόν παρατάσεων του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: 6.738,00 ευρώ. H αμοιβή θα προκύψει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 6.738,00.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος,  Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολόγος ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιολογία, με εξειδίκευση στη μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ σε αντικείμενο συναφές με την Μηχανική Περιβάλλοντος.
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο την εκτέλεση πειραμάτων επώασης μικροβιακών κοινοτήτων βαθιάς θάλασσας σε συνθήκες υψηλής πίεσης.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή και σε συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.

  [2] ίδ. σχετ. υποσημ. υπό α/α 1


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012