Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Ειδών Επίπλωσης για την ολοκλήρωση κι εύρυθμη λειτουργία των κτηριακών συγκροτημάτων του συμπληρωματικού κτηρίου των Σχολών Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχ.Μηχ/κώ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Ειδών Επίπλωσης για την ολοκλήρωση κι εύρυθμη λειτουργία των κτηριακών συγκροτημάτων του συμπληρωματικού κτηρίου των Σχολών Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχ.Μηχ/κώ

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-07-2021 08:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 05-07-2021 08:53

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Ειδών Επίπλωσης για την ολοκλήρωση κι εύρυθμη λειτουργία των κτηριακών συγκροτημάτων του συμπληρωματικού κτηρίου των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,  και υποδιαιρείται στα κάτωθι επτά (7) τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1:        Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας 47.983,87 € πλέον ΦΠΑ 11.516,13 €. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 59.500,00 €.

  ΤΜΗΜΑ 2:          Προμήθεια επίπλων γραφείων μελών ΔΕΠ Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης εκτιμώμενης αξίας 40.170,16 € πλέον ΦΠΑ 9.640,84 €. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 49.811,00 €.

  ΤΜΗΜΑ 3:          Προμήθεια καθισμάτων Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, εκτιμώμενης αξίας 23.270,16 € πλέον ΦΠΑ 5.584,84 €. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 28.855,00 €.

  ΤΜΗΜΑ 4:          Προμήθεια εδράνων, τραπεζιών, βιβλιοθηκών εργαστηρίων Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, εκτιμώμενης αξίας 18.677,41 πλέον ΦΠΑ 4.482,59 €.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23.160,00 €.

  ΤΜΗΜΑ 5:          Προμήθεια ειδικών επίπλων Α Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, εκτιμώμενης αξίας 6.236,29 € πλέον ΦΠΑ 1.496,71 €.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 7.733,00 €.

  ΤΜΗΜΑ 6:          Προμήθεια γραφείων / συρταριερών / βιβλιοθηκών / διαχωριστικών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εκτιμώμενης αξίας 105.702,41 € πλέον ΦΠΑ 25.368,59 €.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 131.071, 00 €.

  ΤΜΗΜΑ 7:          Προμήθεια καθισμάτων / εξοπλισμού Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εκτιμώμενης αξίας 44.172,58 € πλέον ΦΠΑ 10.601,42 €.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 54.774, 00 €.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς προκήρυξη σύμβασης συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων (1-7) ανέρχεται στο ποσό των 354.904,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι oικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του εκάστοτε τμήματος.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Αρ. 134665 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 4171/29.6.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 4171/29.6.2021 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 2.4.2.5 της υπ΄αριθμ. 4171/29.6.2021 διακήρυξης.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 4171/29.6.2021 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο κάθε τμήματος αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

  Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, τα έξοδα δημοσιεύσεως που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

  Χρηματοδότηση

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 046 με κωδικό  2021ΣΕ04600001 και τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ" ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», - KAE: 9349ΑΕ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού:

  (α) 4170 Περίληψη Διακήρυξης Σύμβασης με ΑΔΑΜ, (β) 4171 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ, (γ) 4172 περίληψη στις εφημερίδες, (δ) Έντυπο ΕΕΕΣ, (ε) Παράρτημα Α’ ‘’Τεχνικές Προδιαγραφές’’ σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Παράρτημα Δ’ ‘’Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς’’ σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ζ) Παράρτημα Ε' ‘’ενημέρωση επεξ. Προσωπικών Δεδομένων’’, (η) Παράρτημα  ΣΤ’ ‘’Δήλωση Ακεραιότητας’’, (θ) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων οικ. φορέων, (ι)  Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων. (ι) Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012