Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών Κ.Ε ΕΛΚΕ 81804.

  • 1
  • Συντάχθηκε 16-07-2021 13:30 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 16-07-2021 13:31

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και ακρωνύμιο «NANOCO2» με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-00094», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81804, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες  στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012