Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για κατασκευή ιστοσελίδας και κόμβου ανταλλαγής δεδομένων Κ.Ε. 82420

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-07-2021 15:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου
  της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παρανυχιανάκη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια κατασκευής
  ιστοσελίδας και κόμβου ανταλλαγής δεδομένων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της συνημμένης πρόσκλησης. 

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ (για το σύνολο της ποσότητας): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (4.820,00 €).
  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.976,80 €).
  Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

  Επισημαίνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισμού.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 98300000-6 και κατηγορία δαπάνης Λοιπές παροχές τρίτων (62-98)

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την 03η/08/2021 και ώρα 15:00

  Χρόνος παράδοσης: Την 30η Σεπτεμβρίου 2021

  Τόπος παράδοσης: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παράδοση

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012