Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεσης υπηρεσιών κατασκευής φορητού συστήματος ανίχνευσης νοθείας σε υγρά καύσιμα Κ.Ε. 81881

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2021 12:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών ανάπτυξης συσκευής (φορητού συστήματος), τεχνογνωσία ανάπτυξης πρωτοτύπων επιστημονικών συσκευών που δεν είναι διαθέσιμη στους φορείς του έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα και ζητούμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Το ως άνω έργο, στο πλαίσιο του οποίου δημοσιεύεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του
  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με MIS 5031818.

  Αντικείμενο σύμβασης: Ο ανάδοχος θα απασχοληθεί σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας του Έργου στην σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή φορητού συστήματος ανίχνευσης νοθείας σε υγρά καύσιμα με χρήση φασματοσκοπικών μετρήσεων ακριβείας και μετρήσεων με χρήση CW λέιζερ φασματοσκοπίας Raman-1064 nm καιi Raman 784nm. Ειδικότερα, το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών θα αφορά σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης ερευνητικών οργάνων ή ολοκληρωμένων συστημάτων που απαιτούν συνδυασμό διατάξεων ακριβείας, επιστημονικών οργάνων που αποκτήθηκαν ως εξοπλισμός του Έργου, αλλά και μηχανολογικών κατασκευών που απαιτούνται για την συναρμολόγηση και λειτουργία του ολοκληρωμένου φορητού συστήματος ανίχνευσης.

  Επιπρόσθετα, το αντικείμενο της σύμβασης θα αφορά σε βελτιώσεις και ρυθμίσεις μετά την χρήση και τις δοκιμές του φορητού συστήματος και του τελικού παραδοτέου φορητού συστήματος φασματοσκοπικών μετρήσεων για την ανίχνευση της
  νοθείας σε υγρά καύσιμα. Οι μετρήσεις, ρυθμίσεις θα αφορούν αρχικά τον Εργαστηριακό χώρο του Εργαστηρίου δομής της ύλης και φυσικής λέιζερ κυρίως λόγω της ευαισθησίας των οργάνων και των συνθηκών λειτουργίας αυτών, αλλά και της χρήσης του νέου εξοπλισμού. Το φορητό σύστημα ανίχνευσης θα μεταφέρεται σε συνεργαζόμενο εργαστήριο στο ΙΤΕ – Κρήτης όπου θα πραγματοποιούνται μετρήσεις πεδίου επί επιλεγμένων δειγμάτων υγρών καυσίμων. Κατά την διάρκεια ή το πέρας αυτών των αποστολών-μετρήσεων θα χρειάζονται ρυθμίσεις και βελτιώσεις του συστήματος. Οι διαδικασίες αυτές θα ισχύουν μέχρι το πέρας του φυσικού αντικειμένου του έργου και των πιθανών παρατάσεων του.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ: Δώδεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (12.722,38 €).
  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (15.775,75 €).
  Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 98300000-6 Λοιπές παροχές τρίτων (62-98).

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την 03η/08/2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται έντυπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία του τμήματος προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς, ή ηλεκτρονικά, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: moustaiz@yahoo.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της προφοράς του, ο οικονομικός φοράς απαιτείται να υπογράφει τα εκδοθέντα από τον ίδιο έγγραφα ψηφιακά.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012