Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων η/υ Κ.Ε. 82269

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2021 13:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας», με κωδικό (Τ2ΕΔΚ-03649) και ακρωνύμιο "ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR" με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82269 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής  Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κα Μανιά Αικατερίνη, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της συνημμένης πρόσκλησης τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ (για το σύνολο των τμημάτων της πρόσκλησης): Δέκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (10.927,43 €).
  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (13.550,00 €).
  Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

  Προϋπολογισθέν ποσό τμήματος 1: 7.580,64 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  Προϋπολογισθέν ποσό τμήματος 2: 2.137,10 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.650,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  Προϋπολογισθέν ποσό τμήματος 3: 1.209,68 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 30000000-9 (14-03) για τα τμήματα 1 και 2 της πρόσκλησης και 33790000-4 (64-08) για το τμήμα 3 αυτής.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

  Χρόνος παράδοσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Τρόπος πληρωμής: εξόφληση μετά την παράδοση.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012