Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Ίδρυση πρότυπης ερευνητικής υποδομής μετεωρολογικών και γεωδαιτικών σταθμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Ίδρυση πρότυπης ερευνητικής υποδομής μετεωρολογικών και γεωδαιτικών σταθμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος»

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2021 15:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

  προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού μελέτης € 29.950,19 (πλέον ΦΠΑ ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α, όπως τροποπ. με το άρθρ. 37 του ν. 4782/21), βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του Ν.4782/21 και σύμφωνα με τα Τεύχη του έργου, που συνοδεύουν την Πρόσκληση.

  Το έργο ανήκει στην  κατηγορία των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 29.950,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Η χρηματοδότηση της ανωτέρω σύμβασης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του έργου «ELECTRA: Design, Manufacture, Install and Operate a Second Transponder on Gavdos Island (GVD1)», του ΕΛΚΕ (82305).

   

  Εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012