Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών τύπου Split ψύξης/ θέρμανσης για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-08-2021 11:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία εξήντα τριών (63) κλιματιστικών μονάδων τοίχου, ψύξης - θέρμανσης, διαφόρων μεγεθών και τύπων, για τις ανάγκες διαφόρων χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αριθμ 4803/5.8.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών.

  CPV: 42513200-7 (Εξοπλισμός Ψύξης).

  Συνολικός Προϋπολογισμός: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 09:30 π.μ.

  Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.

  Τόπος διενέργειας: Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Προμηθειών, Κτήριο Ε5, Ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανίων.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 4803/5.8.2021 Διακήρυξη. Έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει λάβει αριθ. ΑΔΑΜ: 21PROC009042374, (β) η υπ΄αριθμ 4804/5.8.2021 Προκήρυξη, (γ) το υπόδειγμα ΕΕΕΣ σε pdf και xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' – ''Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012