Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού η/υ και αναλωσίμων Κ.Ε. 82525

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-08-2021 14:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-08-2021 14:51

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υπηρεσία Πραγματοποίησης Δράσεων Προβολής Χρήσης Τεχνολογικών Μέσων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2021», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82525, προβαίνει σε έρευνα αγοράς, απευθυνόμενος σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για την προμήθεια ειδών η/υ, λοιπού εξοπλισμού και αναλωσίμων, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο πρόσκλησης.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 30η/08/2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012