Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επ. οργάνου και συμβατού λογισμικού Κ.Ε. 82270

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-11-2021 19:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, προς υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με τίτλο «'Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία'' με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο ''QuaLiSID'», με επιστημονικά υπεύθυνo τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82270, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης εθνικής εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» β΄κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών: α) Συσκευής λήψης εγκεφαλογραφικών σημάτων ΗΕΓ (EEG) - Μοντέλο EMOTIV EPOC X και β) συμβατού λογισμικού ή άδειας χρήσης συμβατού λογισμικού καταγραφής δεδομένων πραγματικού χρόνου.

  Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω ειδών και όχι για μέρος αυτών (ενιαίο τμήμα).

  Προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης (καθαρή αξία): Ποσό χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1612,9 €) για το είδος Α και χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1209,68 €) για το είδος Β της πρόσκλησης.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης (συμπ/νου ΦΠΑ): Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) για το είδος Α και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) για το είδος Β της πρόσκλησης.

  Ποσοστό ΦΠΑ: είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%).

  Συνολικός προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58€) πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (677,42€) ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 38000000-5, κατηγορία δαπάνης 14-05 για το είδος Α και CPV 48000000-8, κατηγορία δαπάνης 16-17 για το είδος Β.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 26-11-2021 09:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Παρατίθεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

   

  Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012