Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-11-2021 12:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη την από 07/07/2021 υπ΄αριθμ. 5050612 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82485 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρη Τσούτσο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

   Θέση 1η : Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την οικονομική, διοικητική διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του έργου, καθώς και για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, την επεξεργασία δεδομένων και την δημιουργία σχετικών αναφορών προόδου.

  Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα μήνες (9) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 13.500,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.   
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους με αντικείμενο τη διοικητική, τεχνική και οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Interreg, Interreg MED, Horizon 2020, FP7, ΙΕΕ, ΕΣΠΑ).
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε διοίκηση επιχειρήσεων ή financial management ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος / Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της α από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Γνώση και εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας/δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης/διεξαγωγής ερευνών αγοράς, διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων. Η γνώση τεκμηριώνεται είτε από βεβαιώσεις σεμιναρίων/μαθημάτων, είτε από εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία.
  • Πρόσθετη εμπειρία σε λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ή/και ανάπτυξης/αξιολόγησης φακέλων τεχνικοοικονομικών/ αναπτυξιακών μελετών / επενδυτικών σχεδίων κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ενέργειας ή/και βιώσιμων μεταφορών ή/και τη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων. (Μη συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας  από την διαχείριση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και κρατικών ενισχύσεων η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς στο απαιτούμενο υπ. αριθμ. 2 κριτήριο). 
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος, ή Χημικός Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Βιολογίας ή Γεωλογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου για την ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση εργαστηρίων, μετρήσεων και ερευνών πεδίου, τις δράσεις κεφαλαιοποίησης και τη δημιουργία σχετικών αναφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  Διάρκεια απασχόλησης: Εννέα μήνες (9) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 12.300,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος, ή Χημικός Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Βιολογίας ή Γεωλογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό, Ενεργειακή Πολιτική, Περιβαλλοντική Μηχανική ή Μεταφορές ή ισότιμο τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.[1]
  • Εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια ή/και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων συναφή με το παράκτιο περιβάλλον ή/και το βιώσιμο τουρισμό.
  • Γνώση εργαλείων/λογισμικών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, απεικόνισης, ενεργειακού σχεδιασμού, GIS (π.χ.  SimaPro, LCA, TRNSYS, RETScreen, ΕnergyPlus, ENVI-met, ARCGIS, CAD). Η γνώση τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης (π.χ. SPSS, Minitab). Η γνώση τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 3η : Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν σε δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων, την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και κεφαλαιοποίησης σε

  τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και την συγγραφή επιστημονικών άρθρων. Επίσης δημιουργία σχετικών αναφορών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 11.800,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ή ισότιμο τίτλο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[2].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Interreg, Interreg MED, Horizon 2020, FP7, ΙΕΕ, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή Βιώσιμες Μεταφορές .
  • Γνώση εργαλείων/λογισμικών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, απεικόνισης, ενεργειακού σχεδιασμού και GIS (π.χ. SimaPro, LCA, TRNSYS, RETScreen, ΕnergyPlus, ENVI-met, ARCGIS, CAD). Η γνώση τεκμηριώνεται είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης εξειδικευμένου σεμιναρίου/μαθήματος, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή/επιστημονική εργασία με χρήση του/των εξειδικευμένων εργαλείων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για την χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  [1] Ομοίως με υποσημείωση 1.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012