Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (γυάλινα σκεύη) Κ.Ε.82235

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-11-2021 12:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες  για publication fees, conference fees, μελέτες πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΧΟΠ», με επιστημονικά υπεύθυνo τoν Καθηγητή κ. Γαλετάκη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82235, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (γυάλινα σκεύη).

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 33790000-4. και κατηγορία δαπάνης 64-08.

  Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  - Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mgaletakis@isc.tuc.gr, ehamilak@mred.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012