Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή (rails) Κ.Ε.81945

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-11-2021 13:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-11-2021 13:56

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μέτρηση διανυσμάτων ροής αερίων σε θάλαμο κενού και χρήση υπολογιστικών μεθόδων για την προσομοίωση της ροής - Φάση Β», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικολό Ιωάννη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81945, προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή (rails).

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά, χημικά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κλπ.), CPV: 33790000-4.

  Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  - Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: jnikolo@dpem.tuc.gr   και elkesupplies@isc.tuc.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012