Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81552.

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-11-2021 09:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «B2E4sustainable-WWTP/ Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών», του Προγράμματος LIFE το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81552 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γκίκα Πέτρο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 

  Θέση: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου, με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 7.344,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης λυμάτων/αποβλήτων με τη μέθοδο τη αεριοποίησης. (Η γνώση αποδεικνύεται και από συναφή με το αντικείμενο διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία ή και εργασιακή εμπειρία).
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας .

  Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Πρόσθετη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας σε τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης λυμάτων/αποβλήτων με τη μέθοδο τη αεριοποίησης, η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς).
  • Συνέντευξη, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα ερωτηθούν σχετικά με:  (α) την επιστημονική τους κατάρτιση στην ενεργειακή αξιοποίηση λυμάτων/αποβλήτων με τη μέθοδο τη αεριοποίησης, (β) την ευχέρειά τους στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (επίσημη γλώσσα του έργου), (γ) την εμπειρία τους στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων, (δ) την διαθεσιμότητα τους και (ε) την ικανότητα συνεργασίας τους.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 .

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 22055/26-11-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  Κα Κουντουράκη Μαρία , τηλ. 28210 37037

  Κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012