Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82520.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-11-2021 10:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 29-11-2021 10:37

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», με επιστημονικά υπεύθυνη την Επ. Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82520, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας:  

  Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.628,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (3.258,72 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 1: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 2: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (74,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 3: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 3 ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (970,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των χιλίων διακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.202,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 4: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 4 ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ ευρώ (98,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των εκατό είκοσι ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (121,52 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά ανά τμήμα, για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως τέσσερα).

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Έως την 07η/12/2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012