Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-12-2021 15:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24576/21-12-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «COMPOSE PLUS Rural Communites Engaged with Positive Energy PLUS», του Προγράμματος Interreg MED, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82418.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012