Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-06-2011 12:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή περιορισμένου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους κατά τις κείμενες διατάξεις, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ προερχόμενοι από τμήματα σχολών θετικών ή κοινωνικών επιστημών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής στα αντικείμενα: Μαθηματικών ή Φυσικών ή Χημικών ή Φυσικοχημικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Βιοχημικών, Βιοφυσικών, Πολιτικών Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων, για σπουδές που οδηγούν στην λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

  Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012