Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγή κ Διοίκησης- Προκήρυξη για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2012-2013

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-06-2012 13:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 12-06-2012 13:50

  Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σπουδών α) Επιχειρησιακής Έρευνας, β) Συστημάτων Παραγωγής και γ) Οργάνωσης και Διοίκησης.

  Η φοίτηση στο ΠΜΣ του Τμήματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Στο ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Δικαίωμα αίτησης έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, ιατρικών/βιολογικών επιστημών, και στρατιωτικών σχολών. Δεκτοί γίνονται επίσης και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοι ΑΕΙ, οι οποίοι εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως 11/10/2012.

  Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ καλούνται να υποβάλουν από 15-06-2012 έως και 31-8-2012 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.dpem.tuc.gr) στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η κατεύθυνση για την οποία ενδιαφέρονται. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) το πολύ αιτήσεις. Κάθε αίτηση θα αναφέρεται σε μία μόνον κατεύθυνση στην οποία θα σημειώνεται και η σειρά προτίμησης της κατεύθυνσης (1η επιλογή ή 2η επιλογή).
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο, για τους τελειόφοιτους που δεν έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα ή/και τη διπλωματική τους, θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς και υπογεγραμμένα από τη Γραμματεία του Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται προκειμένου να πάρουν πτυχίο, β) ο προσωρινός συνολικός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει μαζί με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας στον τελικό βαθμό των μαθημάτων που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (εφόσον υπάρχει).
  5. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
  6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
  7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσης ή άλλα επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν επαρκή γνώση της. Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν ανάλογα πιστοποιητικά, δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω γραπτής εξέτασης από το ΚΕΓΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1/9 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
  8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες, οι οποίες είτε επισυνάπτονται στην αίτηση είτε αποστέλλονται προς την Επιτροπή αξιολόγησης από τους συστήνοντες (χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τη φόρμα που διατίθεται μαζί με την αίτηση).

  Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Αυγούστου 2012 δεν θα αξιολογηθούν.
  Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων:
  • Δίκτυα παραγωγής
  • CAD
  • Δυναμικά Συστήματα / Αυτόματος Έλεγχος
  • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Θερμικές και Υδροδυναμικές Μηχανές
  • Ασφάλεια της Εργασίας
  • Νοητική Εργονομία
  • Θεωρία Παιγνίων
  • Ρομποτική
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων
  • Τηλεματική Μεταφορών
  • Διοίκηση Τεχνολογικών Έργων και Προγραμμάτων
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Marketing, Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνολογική Πρόβλεψη
  • Τεχνολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εφοδιαστική (Logistics)
  • Μη λεία μηχανική και βελτιστοποίηση
  Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

  Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους απασχόλησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής απασχόλησης, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται, σε κάθε περίπτωση, στα τρία (3) έτη. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής είναι υποχρεωτική.

  Τονίζεται ότι, εφ’όσον κριθεί απαραίτητο, φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να κατοχυρώσουν έναν αριθμό μαθημάτων και από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
  Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από υποψήφιους με τα κατάλληλα προσόντα γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, χωρίς χρονικό περιορισμό.

  Η παρακολούθηση του Μ.Π.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο τηλέφωνο 28210-37301, 37302, 37305, 37279, fax 28210-69410 και e-mail info@dpem.tuc.gr.
  Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.dpem.tuc.gr στις Ενότητες: Ανακοινώσεις και Εκπαίδευση/ Μεταπτυχιακά.

  O Πρόεδρος του Τμήματος
  Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012