Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης, δίδεται η ευκαιρία σε φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο σπουδών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης  σε φορέα του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την περίοδο μετακίνησης και τους επιλέξιμους φορείς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέχουν στην εκάστοτε προκήρυξη που βρίσκεται σε ισχύ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν επίσης και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την στιγμή υποβολής της αίτησης τους, καθώς και μέχρι την οριστική έγκριση της μετακίνησής τους διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Η χορηγηθείσα χρηματοδότηση από το Ι.Κ.Υ διανέμεται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον κανόνα της ισοκατανομής και οι διαθέσιμες θέσεις μοιράζονται ισόποσα. 

Η επιλογή των φοιτητών των τριών Ιδρυμάτων θα γίνεται στη βάση κοινών κριτηρίων όπως α) η ακαδημαϊκή επίδοση, β) ο αριθμός ECTS που έχει συσσωρεύσει ο αιτούμενος φοιτητής γ) το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας που πιστοποιείται από το αντίστοιχο δίπλωμα και δ) το έτος σπουδών. Τα επιπλέον κριτήρια τα οποία θα εξεταστούν ώστε να συνταχθεί η τελική λίστα επιλεγέντων φοιτητών τίθενται ανά Ίδρυμα και ανά Τμήμα ή Σχολή.

Ο συντονισμός, η διοικητική και οικονομική διαχείριση του Ομίλου, η καταχώρηση αδειών στην πλατφόρμα OLS, η ηλεκτρονική καταγραφή, έλεγχος και επικαιροποίηση δεδομένων, καθώς και  η καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους, πραγματοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υποβολή αίτησης

H περίοδος αιτήσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα αναφέρεται στην εκάστοτε προκήρυξη που θα δημοσιεύεται και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ηλεκτρονικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

 

Η περίοδος αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,  θα ανακοινώνεται στις σχετικές ιστοσελίδες των δύο Ιδρυμάτων σε ημερομηνίες κοντινές με τις παραπάνω.

Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνεργαζόμενες με αυτήν, όπως  Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι μετακινούμενοι, εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης της κάθε χώρας, και έχει οριστικοποιηθεί ως εξής:

620 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

570 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

520 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία,  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση αφορά το 80% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό (20%) καταβάλλεται στο φοιτητή με την επιστροφή του, και με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και ο φοιτητής έχει υποβάλει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Για χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες προς τους μελλοντικούς μετακινούμενους μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Παροχές του Ομίλου στους υποψήφιους μετακινούμενους για πρακτική άσκηση

MONO για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
Χρήσιμα έντυπα & Κριτήρια συμμετοχής 

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/φοιτητριών στο πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr και είναι υποχρεωτικό να ζητήσουν αποδεικτικό αποστολής και ανάγνωσης του απεσταλθέντος μηνύματός τους:

1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Βιογραφικό Σημείωμα Europassμέσα στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά σε μία παράγραφο τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής. Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής. 

4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Επιστολή Αποδοχήςτου φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί ο φοιτητής. Η Επιστολή Αποδοχής συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης. Οι φοιτητές προκειμένου να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης φορέα Πρακτικής Άσκησης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία Επιστολή Ενδιαφέροντος (Cover Letter) αυτούσια ή προσαρμοσμένη στα δικά τους δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες ανεύρεσης πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

 6. Οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν μία επιστολή με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή εφόσον έχει οριστεί.

Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑμεΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Κινητικότητα ΑμεΑ.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των διαθέσιμων θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus+.

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/φοιτητριών στο πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

 

 

ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου - Χρήσιμα έντυπα

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται κατόπιν προκήρυξης από τους φοιτητές του Παν/μίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ στο αρμόδιο γραφείο Erasmus του Ίδρυματός τους,

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus Πανεπιστημίου Κρήτης και από τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στην αντίστοιχη επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

Εκτενείς πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των επιλεγέντων ασκούμενων φοιτητών καθώς επίσης και το έντυπο Erasmus Traineeship Checklist, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα:

Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πρακτική Άσκηση

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012