Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης

 

 

Πέμπτη, 22-6-2017

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 2 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/6/2017 έως 21/6/2017, εκ των οποίων και οι 2 γίνονονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

  

 

Σημείωνεται  ότι ύστερα από τροποποίησης της απόφασης της Γενικής Συνελευσης της Σχολής, οι αιτήσεις των φοιτητών του 3ου έτους σπουδών γίνονται πλέον αποδεκτές.

 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε  θα κληθούν να επιλέξουν φορέα υποδοχής σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί στην νέα Γενική Συνέλευση της Σχολής ( 13η Γ. Σ./ 17-5-2017).

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012