Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Νόμου 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, αναρτούνται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στοιχεία για τη μηναία εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012