Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4485/2017 το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη

β) τους Αντιπρυτάνεις

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο

δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2018-2019

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου (1/12/2017)

Α' Πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/02/2018)

Β' Πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου  (02/03/2018)
 

Επικοινωνία


Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου:
Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210-37761

Φαξ: 28210-37843

Email: havre<στο>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012