Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4485/2017 το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη

β) τους Αντιπρυτάνεις

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο

δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022), τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) και διαμορφώνεται ως εξής: «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ.1 και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».

 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πράξη Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου 2022-2023

 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2021-2022

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2020-2021

 

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2019-2020

Α΄ Πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2019-2020 (2.12.2019)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου 2018-2019

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου (1/12/2017)

Α' Πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/02/2018)

Β' Πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου  (02/03/2018)
 

Αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου


Αποφάσεις 1ης/08-12-2017 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 2ης/18-12-2017 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 3ης/01-02-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 4ης/23-02-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 5ης/16-03-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 6ης/27-03-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 7ης/23-04-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 8ης/16-05-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 9ης/01-06-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 10ης/20-06-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 11ης/06-07-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 12ης/18-07-2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 13ης/27-07-2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 14ης/31-08-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 15ης/12-09-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 16ης/16-10-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 17ης/14-11-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 18ης/17-12-2018 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 19ης/01-03-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 20ης/03-04-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 21ης/28-05-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 22ης/07-06-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 23ης/27-06-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 24ης/17-07-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 25ης/01-08-2019 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 26ης/18-09-2019 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 27ης/16-10-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 28ης/23-10-2019 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 29ης/22-11-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 30ης/17-12-2019 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 31ης/15-01-2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 32ης/24-01-2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 33ης/11-02-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 34ης/26-02-2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 35ης/17-03-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 36ης/24-03-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 37ης/31-03-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 38ης/06-04-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 39ης/06-05-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 40ης/28-05-2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 41ης/11-06-2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 42ης/29.06.2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 43ης/16.07.2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 44ης/22.09.2020 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 45ης/12.10.2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 46ης/19.11.2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 47ης/10.12.2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 48ης/16.12.2020 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 49ης/21.01.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 50ης/05.02.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 51ης/25.02.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 52ης/26.03.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 53ης/07.04.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 54ης/25.05.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 55ης/09.06.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 56ης/23.06.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 57ης/07.07.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 58ης/23.07.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 59ης/04.08.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 60ης/27.08.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 61ης/20.09.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 62ης/27.09.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 63ης/01.10.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 64ης/08.10.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 65ης/26.10.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 66ης/05.11.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 67ης/24.11.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 68ης/03.12.2021 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.
Αποφάσεις 69ης/20.12.2021 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 70ης/27.01.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 71ης/10.02.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 72ης/25.02.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 73ης/11.03.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 74ης/22.03.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 75ης/04.04.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 76ης/11.04.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 77ης/10.05.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 78ης/13.05.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 79ης/06.06.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 80ης/08.06.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 81ης/06.07.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 82ης/13.07.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 83ης/29.07.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 84ης/29.08.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Αποφάσεις 85ης/06.09.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 86ης/23.09.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 87ης/06.10.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 88ης/17.10.2022 Συνεδριασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 89ης/20.10.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.
Σημαντικές Αποφάσεις της 90ης/02.11.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 91ης/04.11.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 92ης/11.11.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 93ης/18.11.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 94ης/28.11.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 95ης/29.11.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 97ης/02.12.2022 έκτακτης Συνεδρίασης του Π.Σ.

Σημαντικές Αποφάσεις της 98ης/07.12.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ.

 

Επικοινωνία


Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210-37761

Φαξ: 28210-37843

Email:dchavre@tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012