29
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Στυλιανού Νεκτάριου Ζουριδάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα29/10/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στυλιανός Νεκτάριος Ζουριδάκης

θέμα

Ανάπτυξη Συστήματος Ταυτόχρονης Καταγραφής Πολλαπλών Βιο-σημάτων με μη Επεμβατικό Τρόπο

Development of a System for Simultaneous Recording of Multiple Bio-Signals in a Non-Invasive Way
 

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (επιβλέπων)
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Δρ. Σακκαλής Ευάγγελος (Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ)

Περίληψη
Οι ανθρώπινες φυσιολογικές παράμετροι αποτελούν σημαντική αναφορά στη μέτρηση της κατάστασης της υγείας των ανθρώπων σ’ όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στη βρεφική ηλικία. Η ανάγκη αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων για την υγεία, απαιτεί να ελέγχονται συνεχώς οι ζωτικής σημασίας φυσιολογικές αλλαγές του βρέφους με όλα τα μέσα, ιδανικά με μη παρεμβατικό τρόπο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ταυτόχρονης καταγραφής βιο-σημάτων, όπως η θερμοκρασία του σώματος, χωρίς να απαιτείται επαφή του αισθητήρα με το σώμα. Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση αυτών των βιο-σημάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ διαθέσιμη είναι και η αποθήκευση τους για περαιτέρω ανάλυση εφόσον το επιθυμούμε. Για την επιβεβαίωση λειτουργίας του συστήματος, έγιναν μια σειρά από πειράματα σε διαφορετικές επιφάνειες όπως νερό, πλαστικό και ανθρώπινο δέρμα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη για τον έλεγχο της ακρίβειας των μετρήσεων του συστήματος από απόσταση, αλλά και την βελτίωσή της μέσω βαθμονόμησης.

Abstract
Human physiological parameters are an important reference in measuring the state of health of people in all ages, especially in infancy. The need to avoid dangerous health situations requires that the baby’s vital physiological changes are constantly monitored by all means, ideally in a non-intrusive manner. The purpose of this thesis, is the development of a system for simultaneous recording of bio-signals, such as body temperature, taken from a distance. The system allows monitoring of these bio-signals in real time, while having the possibility to save them for further analysis if desired. In order to confirm the operation of the system, a series of experiments was performed in different surfaces such as water, plastic and human skin. In addition, a study was made in order to check the accuracy of the measurements and to improve it through calibration.


Meeting ID: 954 649 5567

Password: 956799

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012