Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Δαγαράκη Ανδρέα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/04/2021 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Δαγαράκης Ανδρέας


Τίτλος: "Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Κτιρίου από Φέρουσα Τοιχοποιία & Διερεύνηση Μεθόδων Επέμβασης για τη Σεισμική Συμπεριφορά του"
Title: “Evaluation and Redesign of an Existing Masonry Structure & Investigation of Intervention Methods for Seismic Behavior”

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρουλάκη Μαρία (Επιβλέπουσα)
Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσομπανάκης Ιωάννης (Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίληψη
Οι κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία αποτελούν την πιο διαδεδομένη κατηγορία κατασκευών παγκοσμίως. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα και την επικράτηση του χάλυβα και του σκυροδέματος, αποτελούσε το κύριο υλικό δόμησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων να είναι κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία. Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης της στατικής και σεισμικής απόκρισης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση των διαφορετικών τύπων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και τις μεθόδους προσομοίωσης, αποτίμησης και ελέγχου αυτών. Στη συνέχεια, οι αρχές αυτές εφαρμόζονται σε ένα υφιστάμενο διατηρητέο παραδοσιακό κτίριο σε οικισμό του δήμου Ρεθύμνου, όμως χαρακτηρισμένο ως μη παραδοσιακό οικισμό, για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασής του και την διερεύνηση τριών διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης. Διερευνώνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι ενίσχυσης, για την βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, ώστε αυτός να είναι σε θέση να φέρει έναν επιπρόσθετο όροφο.
Οι υπό εξέταση μέθοδοι ενίσχυσης είναι η ενίσχυση με τοπικά ενέματα, ενίσχυση με Ινοπλισμένο Πλέγμα Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ), καθώς και ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας του φορέα. Τέλος στην οικονομοτεχνική μελέτη γίνεται αναλυτική περιγραφή των εργασιών ενίσχυσης και του κόστους κάθε επέμβασης.


Abstract
Unreinforced masonry structures are the most widespread type of structures around the world. Until the beginning of the 20th century, when steel and concrete dominate the market share, masonry was the main structural material. This resulted to most of the cultural heritage buildings, being constructed with unreinforced masonry. Recent years, within the cultural heritage preservation campaign, there has been an effort to approach the static and seismic behavior of structures of unreinforced masonry.
The current study presents an extensive bibliographic review of the different type of structures from unreinforced masonry, as well as methods of modelling and assessment of them. Afterwards those principles are applied to an existing traditional building, located in a village of the Municipality of Rethymnon, in order to assess its current state. Three different type of structural reinforcement are examined, so that the structure can withstood the construction of an additional floor on top of it.
The examined methods are grouting, reinforcement with Textile Reinforced Mortar (TRM), as well as reinforcement of the rigid diaphragm. Finally, the reinforcement operation and its estimated cost, is described and calculated in the economic and technical study.

 

Meeting ID: 847 0660 5681
Password: 725061

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012